Page 11 - The Me Book | 我-繁體中文版|挪瑪斯博士|台灣奇異思典自閉症教育分享平台
P. 11

美國自閉症覺醒中文資訊網 http://www.autismawakening.org/index.asp
                     台灣奇異恩典自閉症教育分享平臺 http://autism-awakening.com/
       第 15 章 每天如廁訓練 ......................................................................... 189


       第 16 章 穿衣服和脫衣服 ..................................................................... 195


       第 17 章 沖頭和洗頭 ............................................................................. 202


       第 18 章 刷牙 ........................................................................................ 204


     第五篇 中階語言 ....................................................................................... 208

       第 19 章 會意性物體的標示.................................................................. 212


       第 20 章 表達性物品標示 ..................................................................... 220


       第 21 章 接受性動作標示 ..................................................................... 226


       第 22 章    表達行為標示 ....................................................................... 231


       第 23 章 停止模仿和神經質對話 ......................................................... 234


       第 24 章 語言(愛德華.卡爾) ............................................................ 240


     第六篇 高階語言 ....................................................................................... 252


       第 25 章 大小、顏色和形狀.................................................................. 254


       第 26 章 介詞 ........................................................................................ 260


       第 27 章 代名詞 .................................................................................... 264


       第 28 章 時間概念 ................................................................................ 268

       第 29 章 “是”/“不是”訓練 ............................................................. 271


       第 30 章 片語和句子教學 ..................................................................... 274


     第七篇 擴大孩子的世界 ............................................................................ 279


       第 31 章 管理公共環境中的孩子 .......................................................... 281


       第 32 章 感覺教導 ................................................................................ 287


       第 33 章 假想力和想像力 ..................................................................... 298
                               11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16